русский

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің

«Бақыт отбасынан басталады» атты республикалық  бейне

интернет-жобасының  конкурсы туралы
ЕРЕЖЕ

YouTube видеохостингінің базасында

  1. Жалпы ережелер

1.1. «Бақытотбасынана басталады»республикалықконкурстықбейне интернет-жобасы(бұданәрі – Интернет-жоба)кәмелеткетолмағанбалалары бар отбасыларарасындаөткізіледі.

Осы Ереже конкурстың мақсатын, міндеттерін, өткізілу тәртібін және оның жеңімпаздарын марапаттауды анықтайды.

1.2. Интернет-жобаның  мақсатары

Интернет-жоба:

—    отбасылыққатынастардыңоңтәжірибесінтарату;

-жасұрпақтыңжоғарырухани-адамгершілік, әлеуметтікжәнетұлғалыққасиеттерінқалыптастыружәнедамыту;

— қазіргіотбасыбейнесінқалыптастыруүшінжағдайжасау, отбасыныңрөлі мен маңыздылығынарттырумақсатындаөткізіледі.

1.3. Интернет-жобаның  негізгі міндеттері:

— салауатты, бақыттыжәне тату отбасымәртебесіннығайту, отбасылықдәстүрлердісақтаужәнекөбейту;

— студенттердіңрухани-адамгершіліктәрбиедеңгейінарттыру;

— студенттердіңәлеуметтікжәнешығармашылықбелсенділігінарттыру.

1.4.  Интернет-жобаныұйымдастырушылар:

КонкурстыңұйымдастырушысыҚазақстанРеспубликасыБілімжәнеғылымминистрлігініңБалалардыңқұқықтарынқорғаукомитетіболыптабылады.

Конкурстың қоса-ұйымдастырушылары: үкіметтік емес ұйымдар.

  1. Интернет-жобаны өткізу шарттары

2.1. Интернет-жобаның  қатысушылары

Интернет-жобаның қатысушылары: кәмілетке толмаған балалары бар отбасылар

2.2. Интернет-жобаны өткізу мерзімдері:

Қатысуға  өтінімдер қабылдау-2020 жылдың 25 сәуіріне дейін

Бастау  – 2020 жылғы29 сәуір

1 кезең – 2020 жылғы 1-10 мамыр

2 кезең – 2020 жылғы 15-25 мамыр

3 кезең финалдық-2020 жылғы 1 маусым

2.3. Интернет-жобаның  номинациялары

7 номинация:

1-номинация «Менің  отбасым – еріктілердің тату отбасы»

2-номинация «Меніңотбасым шығармашылықжәнеөнерәлемінде»

3-номинация «Менің  отбасым – көптілдіотбасы»

4-номинация «Меніңотбасымда-спорт пен ұлттықойындардыңмәдениеті»

5-номинация «Біздіңотбасымызда барлығы шебер»

6-номинация«Менің отбасым кітаптар әлемінде»

7-номинация«Менің  отбасымның  ән ұраны, таңбасы, салт-дәстүрлері және реликвиялары»

 

  1. Интернет-жобаны өткізу тәртібі

3.1. Өтінім

Конкурсқақатысуғаөтінімді 2020 жылдың 25 сәуірінедейінproektkopd@mail.ruэлектрондықпоштағажіберуқажет.

Өтінім«Бақытотбасынан баталады»тақырыбында 3 минут ұзақтығы 3 минут болатын бейнеролик-презентацияныұсынады.

Бағалаукритерийлері: мазмұндылығы, креативтілігі, отбасылыққұндылықтардыкөрсету.

Өтінімдердіңжалпысанының 70% YouTubeвидеохостингініңбазасында «Бақытотбасынан басталады»арнасындаорналастырылады.

1 отбасы1-3 номинация бойыншақатысаалады.

Бейнеролик-презентацияда:

отбасыныңбарлықмүшелеріұсынылады;

— отбасықатысатынноминациялардың атаулары көрсетіледі;

— шығармашылықбейне-сыйлық (музыкалық, поэтикалықжәне т. б.)

  3.2 Интернет жобаның басталуы және YouTubeарнасының ашылуы

ЖобаныңбасталуынҚР БҒМ БалалардыңқұқықтарынқорғаукомитетіYouTubeарнасында 2020 жылғы 29 мамырда жариялайды.

YouTube арнасында жобаның ішінде қазылар алқасы мүшелерінің, блогерлердің, Қазақстанның танымал адамдарының бейне пікірлері орналастырылады.

3.3 Бірінші кезең

Бірінші кезең 2020 жылдың 1-10 мамыры аралығында өткізіледі.

Интернет жобаға қатысушы отбасы таңдалған номинацияның тақырыбы бойынша ұзақтығы 3 минуттікбейне роликті орналастырады:

— баланың атынан;

— отбасының ересек мүшесі атынан;

— бірге.

Бағалау критерийлері: мазмұндылығы, креативтілігі, отбасылық құндылықтарды көрсету.

3.4 Екінші кезең

Екінші кезең 2020 жылдың 15-25 мамыры аралығында өткізіледі.

Интернет-жобаға қатысушы отбасы «Болашақтың Қазақстаны» тақырыбына ұзақтығы 3 минутік бейне ролик орналастырады және елді дамыту бойынша идеяларды ұсынады.

Бағалау критерийлері: мазмұндылығы, креативтілігі, отбасылық құндылықтарды көрсету.

3.5. Соңғы кезең

Соңғы кезең 2020 жылдың 1 маусымында YouTube арнасында өтеді

Интернет-жобаның қорытындысы барлық қатысушы отбасының бейне көрулері мен репостар бойынша шығарылады(видео-өтінім+1-ші бейне+2-ші бейне).

Бірноминациядажеңгенқатысушыотбасыбасқаноминациядажеңімпаз бола алмайды.

Интернет-жобаныңжеңімпаздарықұрметдипломдарымен, бағалысыйлықтарменжәнебасқа да сыйлықтарменмарапатталады.

 

 

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.